Ogrodzenia a prawo.

Ogrodzenie w zgodzie z prawem.

Każdy właściciel może i powinien ogrodzić swoją nieruchomość. Jednak nie można tego dokonać w sposób dowolny. Przy wykonaniu ogrodzenia należy przestrzegać przepisy prawa oraz mieć na względzie sąsiadów.

 Na świeżo wytyczonych i zagospodarowanych działkach częstym problemem jest osiągnięcie porozumienia jak ma wyglądać wspólne ogrodzenie jak i jego koszt. Rozwiązaniem jest zasada tak zwanej prawej strony (wykonuje się swoje ogrodzenie od ulicy oraz z prawej strony, stojąc przodem do domu) Tą regułę jednak nie regulują żadne przepisy prawne, dlatego ciężko ją egzekwować.

 

Kto zobowiązany jest do pokrycia kosztów ogrodzenia pomiędzy działkami?

 Przepisy prawne nie mówią szczegółowo kto pokrywa koszt postawienia ogrodzenia. Przepis art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala przypuszczać, że wszelkiego typu płoty, mury, wspólne miedze itp. znajdujące się na granicach działek sąsiednich służą do wspólnego użytkowania przez sąsiadów. Koszty wynikające z użytkowania a także bieżącej konserwacji wyżej wymienionych obiektów precyzuje art. 154 § 2. Jednak jeżeli jedna ze stron nie jest zainteresowana pokrycia części kosztów związanych z wybudowaniem nowego ogrodzenia, to nie ma żadnych nacedzi prawnych by ją do tego zmusić. (to stanowisko Sądu Najwyższego w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Dlatego, że nie ma podstaw prawnych do zmuszania sąsiada do pokrycia części kosztów budowy ogrodzenia, jeżeli druga strona nie jest tym zainteresowana. Ogrodzenie jest po to żeby uniemożliwiać naruszanie prywatnej własności, więc koszt  budowy ogrodzenia ma obciążać tą stronę, którą własność ogrodzenie ma zabezpieczać. Z tego wynika że właścicielowi posesji, który jest zainteresowany wykonaniem ogrodzenia a nie będzie miał możliwości porozumienia się z sąsiadem, będzie musiał pokryć wszelkie koszty z własnej kieszeni. Lecz jeśli po pewnym czasie nasze ogrodzenie będzie wymagało napraw lub konserwacji będzie mógł domagać się pokrycia części kosztów od sąsiada.

 

W którym miejscu powinno stanąć nasze ogrodzenie?

 Najwłaściwszym rozwiązaniem ale za obopólną zgodą sąsiadów jest wykonanie ogrodzenia w osi granicy nieruchomości. Lecz jeżeli nie możemy dojść do zgody z właścicielem sąsiedniej działki w kwestii montażu ogrodzenia lub po prostu nie mamy kontaktu z sąsiadem lub nie jest uregulowana kwestia prawna sąsiadujących gruntów, to należy tak wykonać płot, żeby nie przekroczyło granicy naszej działki. Unikamy w ten sposób ewentualnych problemów związanych z naruszeniem granic.

Przepisy dotyczące wykonania ogrodzenia od strony ulicy.

Jeśli plany zagospodarowania przestrzennego przewidują poszerzanie drogi, to należy przesunąć ogrodzenie do środka naszej posesji tak żeby został pas gruntu na przewidzianą w drogę.

Jeżeli nasza działka leży na skrzyżowaniu dróg może okazać się konieczne zbudowanie ogrodzenia z ściętym narożnikiem. Natomiast jeśli ze zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia wyniknie w Starostwie, że postawienie ogrodzeni w linii granic działki ograniczy widoczność uczestnikom ruchu drogowego, i może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, ruchu drogowego to może nie wyrazić zgody na postawienie ogrodzenia i zobowiązać i właściciela posesji  do pozyskania zgody  na wykonanie ogrodzenia z wymogiem  bezpieczeństwa.

Jeżeli mamy wątpliwości co do granic naszej działki to powinno się w takim przypadku przeprowadzić geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych. Lecz jeżeli okaże się to nie wykonalne to w takim przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego administracyjnego. Jeśli  mamy pewne wątpliwości co do linii granicy naszej działki oraz planowanej ulicy to dobrze w takim przypadku jest wynająć geodetę i zlecić powtórne wytyczenie granic pozwoli nam to na uniknięcie w przyszłości kosztów związanych z przestawieniem ogrodzenia.

Konieczne formalności do budowy ogrodzenia.

Do wykonania ogrodzenia nie potrzebujemy  uzyskania zgody na  pozwolenie na budowę ogrodzenia. Lecz są wyjątki gdzie nosząc się z zamiarem wykonania ogrodzenia potrzebne jest zgłoszenie do starostwa zamiar wykonania ogrodzenia. Zgłoszenie dotyczy budowa jak i remont istniejącego ogrodzenia w przypadkach:

 * od strony drogi, ulicy, parkingów, placów, linii  kolejowych i podobnych terenów publicznych.

* ogrodzenie jeśli jest powyżej 2,2 m – bezwzględnie czy ogrodzenie znajdzie się od strony sąsiada czy od drogi.

 Ogrodzenia, jeśli nie przekraczają wysokości  2,2 m, usytuowane między sąsiadami, nie potrzebują żadnych pozwoleń czy zgłoszeń.

Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.

 Zgłoszenie zamiaru wykonania ogrodzenia trzeba zgłosić najkrócej 30 dni przed rozpoczęciem inwestycji. Zgłoszenie musi zawierać wariant ogrodzenia, zakres planowanych prac i  termin rozpoczęcia inwestycji. Wymagane jest też dostarczenie oświadczenia o naszych prawach do rozporządzania nieruchomością. W niektórych przypadkach urząd może wymagać od nas przedstawienia odpowiednich rysunków lub szkiców przyszłego ogrodzenia w takim przypadku możemy je wykonać sami i będą one akceptowane.

 Nasze ogrodzenie możemy zacząć budować pod warunkiem że w terminie 30 dni  od daty złożenia urząd nie będzie miał co do inwestycji żadnych zastrzeżeń. Urząd może wyrazić sprzeciw jeżeli nasza inwestycja naruszy plan zagospodarowania przestrzennego albo nasze ogrodzenie może naruszać ustawę techniczno budowlaną Wykonanie ogrodzenia trzeba zacząć w terminie 24 miesięcy wskazanego w zgłoszeniu. Po tym terminie nasze zgłoszenie o chęci wykonania ogrodzenia traci ważność i trzeba dostarczyć nowe zgłoszenie.

Podstawy prawne:

 

    * ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

    * ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

    * rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 

Ogrodzenia Wrocław, montaż ogrodzeń wrocław i okolice. Produkcja i montaż ogrodeń siatkowych i panelowych.